PORTFÓLIO

Marketingový dizajn

V marketingovom dizajne sa obvykle objavujú prvky toho firemného, s cie?om informova? o slu?bách ?i produktoch tej ktorej spolo?nosti ?i organizácie. V tejto ?asti portfólia ide o dizajny ur?ené pre tla?. Marketingové materiály ur?ené pre online vyu?itie si mô?ete pozrie? v ?asti Online a offline grafika.