PORTFÓLIO

Produktový dizajn

Produktový dizajn je akoby pokra?ovaním firemného, ke??e sa tu stretáva ?asto identita výrobcu/zadávate?a s názvom ?i charakterom výrobku/produktu. Skrýva v sebe faktory, ktoré ovplyv?ujú jeho úspech na trhu. Pri tvorbe takéhoto dizajnu je nevyhnutné ma? ich na zreteli. V rámci môjho portfólia sem mô?em zaradi? napr. etikety na rôzne produkty, lepiace pásky, ?tartové ?ísla, a taktie? dizajny ?portových doplnkov (?iapky, ?elenky).