PORTFÓLIO

Grafický dizajn a sadzba tla?ovín

?pecifické tla?oviny ako obálky najmä odborných kníh a ?asopisov sú významnou sú?as?ou mojej grafickej práce v posledných rokoch. Vá?im si dôveru a následnú spokojnos? klientov s mojou grafickou prácou (vy?e stovku publikovaných kníh s mojím návrhom obálky).