PORTFÓLIO

Webstránky

Webstránkam sa venujem od za?iatku svojej podnikate?skej ?innosti. Ke??e v?ak nie som programátor, vytvárala som zo za?iatku jednoduché prezenta?né weby (v html kódovaní). ?asom sa v?ak technológie vyvinuli, a aj neprogramátori tak dostali mo?nos? vytvára? stránky vyu?ívajúce databázy s implementovaním nespo?etného mno?stva predpripravených webových ?ablón (tzv. templates). Je nieko?ko redak?ných systémov, v ktorých sa dajú stránky vytvára? a následne spravova?. Ja som si pre svoju prácu vybrala systém WordPress, ktorými mi vyhovuje svojim u?ivate?ským prostredím a s vyu?itím blokového editora Elementor viem stránky pripravi? v uspokojivom ?asovom rámci.

Poznámka: Nevenujem sa tvorbe e-shopom, av?ak v prípade potreby sa dá do pripravenej stránky implementova? podstránka obsahujúca e-shop.